Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
banner19.png 

Наукова діяльність кафедри "Економіка та економічна кібернетика" (Е та ЕК)

Кафедра активно працює у напрямку запровадження наукових розробок у народне господарство. Загальний напрямок наукової роботи кафедри можна охарактеризувати як використання кібернетичних методів статистичного аналізу, моделювання та математичного програмування при розробці методів покращання економічного стану підприємств.
 1) № держреєстрації теми 0104U002027 “Економіко-математичне обґрунтування та інформаційна підтримка інноваційних шляхів_розвитку регіонів” Науковий керівник Кочура Євген Віталійович, відповідальний виконавець: Пістунов Ігор Миколайович. 

 2) № держреєстрації теми 0106U008092 “Автоматизація процесів рудопідготовки та збагачення руд на основі використання принципу пілотного апарату” ауковий керівник Кочура Євген Віталійович, відповідальний виконавець: Пістунов Ігор Миколайович.

 3) № державної реєстрації 0106U008093 “Математичне моделювання і оптимізація процесів організації і управління гірничо-металургійними підприємствами України” Науковий керівник Кочура Євген Віталійович, відповідальний виконавець: Пістунов Ігор Миколайович.

 4) № державної реєстрації 0109U001359 “Розробка та застосування методів економіко-математично
го моделювання та оптимізації в економічній діяльності підприємств” Науковий керівник Пістунов Ігор Миколайович, відповідальний виконавець: Чуріканова Олена Юріївна.

5) № держреєстрації теми 0110U001281  “Підвищення економічної ефективності гірничо-металургійних підприємств на основі застосування економіко-математичних методів” Науковий керівник Пістунов Ігор Миколайович, відповідальний виконавець: Чуріканова Олена Юріївна.
6) № держреєстрації теми  0113U00044, Прогнозування соціально-економічних наслідків виробничої діяльності видобувних та машинобудівних підприємств № держреєстрації теми  0113U00044 ,  Науковий керівник  Пістунов Ігор Миколайович  професор, доктор технічних наук

6) № держреєстрації теми 0114U000621  Визначення впливу  економіко-математичних методів моделювання на діяльність підприємств гірничо-металургійного та машинобудівного комплексів
 Науковий керівник  Кочура Євген Віталійович

Кочура Є.В. Класифікація та ранжирування  корпоративних сайтів промислових підприємств / Є.В. Кочура, В.А.  Нецветаєв , А.И. Шаров, Л.А.  Манелюк  // Науковий вісник НГУ. - 2014. - №4. - с. 107-112.
Кочура Є.В. Моделювання процесу розкриття руди в кульовому млині з позицій задач керування / Є.В. Кочура,  Фаріс Самір Расмі Альхорі  // Науковий вісник НГУ. - 2013. - №1. - с. 102-107.
Кочура Є.В. Дослідження залежності доходу і прибутку гірничо-збагачувального підприємства від організації  рудоподачі  / Кочура Є.В., Бєлкіна І.А. //Проблеми економіки, № 4, 2013.- С. 229-236.
Кочура Є.В.  Автоматизация раскрытия железной руды  во  вторых  и  третьих стадиях измельчения  / Е.В. Кочура,  Фарис Самир Расми Альхури  // Вісник Криворізького національного університету. - 2014. - №34. - с. 77-81. (http://journal.knu.edu.ua/index.php/vknu)
Kochura  E.  Modelling of influence of ore supply dynamics on energy consumption in mining and processing enterprise in terms of control  /  Priazhnikova  K.,  Kochura  E. //  Scientific Journal of The Ternopil National Technical University . – 2017. – № 1 (85). – P. 80-88. (http://visnyk.tntu.edu.ua/)
Кочура Є.В. Метод автоматичного контролю масової долі заліза в збагачуваній руді за допомогою промислового магнітного сепаратора / Є.В. Кочура,  Жаміль Абедельрахім Жаміль Альсаяйде  // Науковий вісник НГУ. - 2012. - №5. - с. 96-101. (http://www.nvngu.in.ua/index.php/uk/)
Кочура Є.В. Автоматична оптимізація технологічного комплексу магнітного збагачення за продуктивністю  / Є.В. Кочура,  Жаміль Абедельрахім Жаміль Альсаяйде  // Науковий вісник НГУ. - 2012. - №3. - с. 120-123. (http://www.nvngu.in.ua/index.php/uk/
Кочура Є.В. Економіко-математичне моделювання впливу режимів рудо подачі на ефективність використання економічного потенціалу гірничо-збагачувального підприємства:  моногр . //  Кочупа  Є.В., Бєлкіна І. А., Лепа  Р.М. Національний гірничий університет, 2013.- 123
Кочура Є.В. Формування соб івартості продукції  дробарних фабрик  в умовах багатозонального тарифу на електроенергію:  моногр . / Кочура Є.В.,  Гаренко А.А.//Дніпропетровськ, 2012

Пістунов  І. М. Удосконалення математичних методів прогнозування аварій на вугільних шахтах /І. М.  ПістуновО.Ю.Чуріканова // Економічний  чавсопис  ХХІ. – № 5-6(1), 2013. – С. 96-99  EBESCOhostIndex CopernicusUrich's Periodicals DirectoryCentral and Eastern Online Library , GESIS  Knolige Base on Social Science Eastern EuropeРоссийскимй индекс научного цитирования  (РИНЦ)
Pistunov I.M.  Statistical and Wilson  EOQ  models conjunction for order quantity optimization / I.M. Pistunov, I.A.  BielkinaO.Yu.Churikanova  //  Naukovyi Visnyk  NHU – № 2, 2018 р. – Р. 163-168.
Пістунов  І.М. Визначення рівня безпеки електронної комерції/ І.М.  Пістунов //Науковий вісник НГУ/ - Дніпропетровськ: ДВНЗ "НГУ", 2015. - т.1. - С. 114 - 120.
Пістунов  І.М. Формування портфелю замовлень машинобудівного підприємства з метою зменшення ризику упущеної вигоди /І.М.  ПістуновІ.І.Цуркан // Технологический  аудит и  резервы производства / - Полтава: НВП ПП «Технологічний Центр», 2015. - №4/5(24) - С. 72 - 75.
Богач  Д.С. Модель формування  низькоризикового  портфелю акцій на сучасних фінансових ринках / Д.С.Богач , І.М.  Пістунов // Scientific Journal  « ScienceRise / - Полтава: НВП ПП «Технологічний Центр», 2016. - №3(20) - С. 30 - 35.
Пістунов  І.М. Використання нейронних сіток для формування  низькоризикової  стратегії торгівлі на фінансових ринках/  І.М.ПістуновД.С.Богач  // Актуальні проблеми економіки, – №9((183)),, 2016. – С. 401-408.
Пістунов  І.М. Корисні приклади оптимального вирішення реальних фінансово-економічних задач [Електронний ресурс]: Монографія. / І.М.  ПістуновНацгірнун –т. – Електрон. текст. дані. – Д.: НГУ, 2017. – 313 с. – Режим  доступу:http ://pistunovi.inf.ua/USEFUL_IIiCTYHOB.pdf (дата звернення: 17.02.2017). – Назва з екрана. 
Пістунов  І.М. Економіко-математичний аналіз впливу іноземного інвестування в Україну на розвиток економіки/  І.М.ПістуновМ.Б.Колотило  // Молодий вчений, – № 1 (53) січень, 2018 р. – С. 962-966.
Пістунов  І.М. Економіко-математичне моделювання ефективності рекламної діяльності/ І.М.  Пістунов , І.В. Тищенко// Глобальні та національні проблеми економіки. – №22, 2018. – С. 489-493.
Пістунов  І.М. Прогнозу
вання інфляції в Україні на 2018 рік/ І.М.  Пістунов , К.О. Удовицька// Глобальні та національні проблеми економіки. – №22, 2018. – С. 1058-1065.

Demydenko  M.  Method of selection of  ERP  systems using multi-criterial optimization models  / M.A.  Demydenko . //  Naukovyi Visnyk  NHU. – 2018. – №5. – p. 132–137.
Демиденко М.А. Enterprise resource planning systems: монографія / М.А. Демиденко : Lambert Academic Publishing, Germany.2019. – 142 с

Demydenko M. A. Method of selection of ERP systems using multi-criterial optimization models. Naukovyi Visnyk NHU, 2018, № 5- C. 142-147.

 Демиденко М.А., Чуріканова О.Ю. Економіко-математична модель оптимізації маркетингових компаній в пошукових системах . «Інтелект ХХІ», випуск 2, 2019 - C. 56-68

Чуріканова О.Ю. , Демиденко М.А. Моделі підтримки прийняття рішень при торгівлі крипто валютою. Вісник ХНУ,№2, Хмельницький- 2019. С. 89-103.

Демиденко М. А. Оптимізація функціонування українського бізнесу на національному та зовнішньому ринках в умовах ускладнення постачання сировини / М. А. Демиденко, О. Ю. Чуріканова // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія / М. А. Демиденко, О. Ю. Чуріканова. – Д.: М-во освіти і науки України ;  Нац .  гірн . ун-т, 2014. – С. 125–140.
Demydenko  M.  Innovative aspects of training specialists in the field of it projects management in the context of Euro-pean integration processes  – Вроцлав: Дніпропетровськ, НГУ- Вища банківська школа, 2013. – 455 с. – (Єдина Європа, Монографія).
Демиденко М. А. Розв’язання багатокритеріальної задачі вибору конфігурації системи  erp  із застосуванням економіко-математичного  моделювання.Актуальні  проблеми використання потенціалу економіки країни: світовий досвід та вітчизняні реалії: . – Дніпро: ПДАБА, 2018. – Ч. 2. с. 93-96
Demydenko  M.  Economic-mathematical model of optimal pricing of suppliers and processors of raw materials for the sustainable development of the mining and metallurgical complex of Ukraine  / M.  Demydenko  //  International scientific conference Anti-crisis management :  state ,  region ,  enterprise .  Le Mans Université ,  France . – 2017. – №3. – С. 140–143.
Demydenko  M. ECONOMIC - MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMIZATION OF MARKETING STRATEGY OF ENTERPRISE / M.  Demydenko , D.  Kulkova . //  Majesty of marketing :  Materials of the  XIV  International Scientific and Practical Conference of Students and Young Scientists .  December  7, 2018. – 2018. – С. 63–69.
Демиденко М. ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ПАТ«ПЛУТОН» ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ / М. Демиденко, Ю.  Ягольник . // Матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Наукова весна». – 2018. – С. 70–73.

Pistunov I.M. Statistical and Wilson EOQ models conjunction for order quantity optimization/ I.M. Pistunov, I.A. BielkinaO.Yu.Churikanova // Naukovyi Visnyk NHU – № 2, 2018 р. – Р. 163-168. Decision support methods in balanced ScoreCard / V. V. Dik, A. I. Urintsov, B. YeOdintsov, O. YuChurikanova // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2014. - № 4. - С. 120-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2014_4_22 
Чуріканова О. Ю. Застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів / О. Ю. Чуріканова, І. А. Бєлкіна // Економічний часопис-ХХІ. - 2015. - № 7-8(2). -С. 53-56. 
PashkevychMaryna S; ChurikanovaOlena Y; KharchenkoMaryna OSchool choice and their spatial distribution within rural and urban areas in Ukraine// Aktual'ni Problemy Ekonomiky = Actual Problems in EconomicsKiev Iss. 160,  (2014): 310-320. - Режим доступу:https://search.proquest.com/openview/8552ae803101f08e56ba52ac5bb2654c/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035679 
PashkevychMaryna S; ChurikanovaOlena YuSymbol cognitive map for scientific and technical development of regions Aktual'ni Problemy Ekonomiky // Actual Problems in EconomicsKiev Iss. 172,  (2015): 244-248. - Режим доступу:https://search.proquest.com/openview/7dac7dcedc70c5dd78d4c7e23a981364/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035679 
Churikanova O. Yu. Improving the accuracy of prediction of foreign exchange rates on the internet market by means of neural networks / O. YuChurikanova, K. YeTukhmenova, M. О. Kharchenko // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2014. - № 4. - С. 127-133. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvngu_2014_4_23 
Пістунов І.М. Чуріканова О.Ю. Удосконалення математичних методів прогнозування аварій на вугільних шахтах. Економічний часопис – XXI, Київ, 2013. – № 5-6(1) . – С. 96- 100.  
 Чуріканова О.Ю. Місце регіональної економіки серед об’єктів когнітивної науки/ О.Ю. Чуріканова // Ефективна економіка. – № 11, 2014. Режим доступу: (http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3515) 
Чуріканова О.Ю. Вплив парадигми когнітивістики на формування регіональної політики: якісний аналіз досліджень вчених України та РФ/ О.Ю. Чуріканова, М.С. Пашкевич// Бізнес-Інформ. – 2014. – № 11. – С. 48-52 

(http://www.business-inform.net/main/) 
 Чуріканова О.Ю. Когнітивна економіка: проблеми та перспективи для регіонів/ О.Ю. Чуріканова, М.С. Пашкевич// Бізнес-Інформ. – 2014. – № 12. – С. 36-40 
(http://www.business-inform.net/main/) 
Чуріканова О.Ю. Застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів за рівнем промислового розвитку/ О.Ю. Чуріканова // Технологический аудит и резервы производства» . – 2015. –№ 1/7 (21). – С. 32-37 
(http://www.tarp.net.ua/) 
 Чуріканова О.Ю. Применение когнитивного подхода к типологизации регионов по уровню социального развития/ О.Ю. Чуріканова // Вісник ОНУ. Серія "Економіка. – 2015. – Том 20. – Вип.2/2. – С.135-139 
(http://lib.onu.edu.ua/ua/ekonomika/) 
 Чуріканова О.Ю. Регіональна політика України, проблеми та перспективи в контексті регіональної політики ЄС/ О.Ю. Чуріканова // Економіка та Держава. – 2015. - №2. – С. 51-55 


Антонюк О.П. Використання методології Lean Six Sigma для підвищення ефективності організації бізнес-процесів. /О.П. Антонюк// Науковий вісник херсонського державного університету. Серія економічні науки. – №9. –2014. – С. 205-208.  
Корхин А.С. Моделирование зависимости обобщенного фактора производительности от объема финансирования научных и научно-технических работ в Украине / А.С. Корхин, О.П. Антонюк// Економіка України. – № 10(647). – 2015. – С.54-65.  
Polinskyy, O., Bielkina, I., Churikanova, O., Shyrin, A., Yakovenko, T., & Antoniuk, O. (2017). Implementation of complex protection against risk in machine-building enterprises innovationsTechnology audit and production reserves, 2(4 (34)), 47-51 
Антонюк О.П. Дослідження залежності науково-технічного прогресу від обсягу фінансування наукових та науково-технічних робіт. /О.П. Антонюк// Економічний простір. – № 90. –2014. – С. 61-68. 
Антонюк О.П. Моделювання взаємозв’язку основних макроекономічних показників України на основі системи одночасних рівнянь з лаговою змінною/О.П. Антонюк// Економічний простір. – № 93. –2015. – С. 88-97.  
Антонюк О.П. Аналіз підходів до моделювання економічного зростання з урахуванням екологічного та соціальних факторів. /О.П. Антонюк// Економіка і регіон. – № 2 (51). – 2015. – С. 161-168. 

Antoniuk O.P. Research of the interrelationship of basic macroeconomic indicators of Ukraine on the basis of simultaneous equations / O.P. Antoniuk, A.S. Korkhin. // Актуальні проблеми економіки. – № 6. – 2015. – С.410-416.   
Бєлкіна І.А. Діагностика безпеки цілісності інформаційного підприємства як соціально-економічної системи / Бєлкіна І.А., Антонюк О.П. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2015. – №11. – С. 310-312.  

 

Shvets V. Universities in facilitating transfer of science and technology in energy efficiency / Shvets V., Palekhova L., Yakovenko T. // Sylvio Simon (Ed.) NESEFFNESEFF-NETZWERKTREFFEN. – 2016. – Brandenburgische Techiche Universität Cottbus-Senftenberg. – Р. 98-103. – ISBN 978-3-940471-28-4. 
 
Yakovenko T. Experience of using voluntary sustainable development standards in energy sphere / Yakovenko T., Palekhova L. // Sylvio Simon (Ed.) NESEFFNESEFF-NETZWERKTREFFEN. – 2016. – BrandenburgischeTechiche Universität Cottbus-Senftenberg.– Р. 109-113. ISBN 978-3-940471-28-4 
 
Полінський О.М. Implementation of complex protection against risk in machine-building enterprise’s innovation / Чуріканова О.Ю., Полінський О.М., Бєлкіна І.А., Ширін А.Л., Яковенко Т.Ю., Антонюк О.П.// Technology audit and production reserves. - 2017. - №2/4(34). – С. 47-51. 
 
Яковенко Т.Ю.  Застосування економіко-математичних методів в управлінні проектами / Яковенко Т.Ю., Пустовит А.  // Економічний аналіз. - 2018 - №4.  
 
Яковенко Т.Ю. Критерії оцінювання ефективності управління розвитком паливно-енергетичного комплексу України // Ефективна економіка. 2018. –  № 12. 


Співробітники кафедри ЕЕ та ЕК, разом з науковцями ДНВЗ "НГУ" видали  колективну моногафію  "СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВЛАДИ, БІЗНЕСУ, ГРОМАДЯН"  Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. /за ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. –Т.1. – 629 сУ нью-йоркському видавництві   Springer  вийшла друком наукова робота професора Корхіна А.С. Regression Analysis Under A Priori Parameter Restrictions.
korhin.jpgАbout this book
Construction of various models of objects under uncertainty is one of the most important problems in modern decision making theory. Regression models are some of the most prevalent tools for modeling under uncertainty and are widely applied in different branches of science such as in industrial research, agriculture, medicine, and business and economics. 
The material contained in this monograph successfully combines interesting theoretical results with methods and algorithms for solving practical problems. It focuses on the construction of regression models with linear and non-linear constraint inequalities and is the first book in which the theoretical results lying in the background of construction and studying regression models with inequality constraints on parameters are presented systematically and solidly.Наукові роботи, які було видано у Німеччині

  • Пістунов І. М. Удосконалення математичних методів прогнозування аварій на вугільних шахтах /І. М. Пістунов, О.Ю.Чуріканова// Економічний чавсопис ХХІ. – № 5-6(1), 2013. – С. 96-99 EBESCOhost, Index Copernicus, Urich's Periodicals Directory, Central and Eastern Online Library, GESIS Knolige Base on Social Science Eastern Europe, Российскимй индекс научного цитирования (РИНЦ)
  • Антонюк О.П. Прогнозирование финансовой компенсации загрязнения природной среды : Монография / О.П.Антонюк, И.Н. Пистунов ; М-во. освіти і науки України, Нац. гірн. у-нт. – Saarbrücken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2014. – 152 c.
  • Чуріканова Е.Ю. Обеспечение финансовой безопасности угольных шахт через инвестирование / Е.Ю. Чуріканова, И.Н. Пистунов ; М-во. освіти і науки України, Нац. гірн. у-нт. – Saarbrücken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2014. – 169 c. 
  • Пістунов І.М. Обеспечение устойчивого развития горнодобывающего предприятия : Монография / И.Н. Пистунов, М.С. Пашкевич ; М-во. освіти і науки України, Нац. гірн. у-нт. – Saarbrücken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2014. – 216 c.
  • Демиденко М.А. Enterprise resource planning systems: монографія / М.А. Демиденко : Lambert Academic Publishing, Germany.2019. – 142 с

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт