Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Наукові керівники

ПІБ

Показники

проф._Кочура_Є.В.  

Наукові інтереси:

Моделювання економіки, обґрунтування господарських рішень,  методи прийняття управлінських рішень, системний аналіз економіки, економіко-математичне моделювання та прогнозування.

 ORCID0000-0003-0024-7436

Google scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations? p;hl=ru user=j3iTQqsAAAAJ&am

 Kochura.Ye.V@nmu.one

Наукові роботи:

1. Кочура Є. В. Моделювання макроекономічної динаміки: навч. посібник з грифом МОН України / Є. В. Кочура, В.М. Косарєв. – Київ: Центр навчальної літератури, 2009. – 236 с.

2. Кочура Є. В. Економіко-математичне моделювання впливу режимів рудоподачі  на ефективність використання економічного потенціалу гірничо-збагачувального підприємства: моногр. / Є. В. Кочура, І.А. Бєлкіна, Р. М. Лепа. – Дн.: Національний гірничий університет, 2013. – 123 с.

3.  Кочура Є. В. Формування собівартості продукції дробарних фабрик в умовах багатозонального тарифу на електроенергію: монографія / Є. В. Кочура, А.А. Гаренко. – Дн.: Національний гірничий університет, 2012. – 112 с.

 

проф._Пістунов_І.М.               

Наукові інтереси: мікроекономіка, макроекономіка, фінанси, ризики економічної діяльності, оптимальні рішення в економіці, використання мов програмування в економіці, економіко-математичне моделювання та прогнозування.

ORCID: 0000-0002-9041-9368;

Google scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kFYIlU0AAAAJ&hl=uk

Посилання на сторінки керівника: http://pistunovi.inf.ua/

 Наукові роботи:

 

1.    Пістунов І.М. Удосконалення методики розрахунку преміювання робітників видобувних дільниць вугільних шахт /І.М. Пістунов, О.П. Пономаренко//Технологический аудит и резервы производства/ - Полтава: НВП ПП «Технологічний Центр», 2016. - №3/4(29) - С. 42 - 46.

2.    Пістунов І.М. Використання нейронних сіток для формування низькоризикової стратегії торгівлі на фінансових ринках/ І.М.Пістунов, Д.С.Богач // Актуальні проблеми економіки, – №9((183)),, 2016. – С. 401-408.

3.    Пістунов І.М. Розробка об’єктивного методу коректування заробітної платні начальників видобувних дільниць вугільних шахт /І.М. Пістунов, П.П. Пономаренко, О.П. Пономаренко? //Технологический аудит и резервы производства/ - Полтава: НВП ПП «Технологічний Центр», 2016. - №5/4(31) - С. 46 - 50.

4.    Ihor Pistunov. Useful examples optimal solution real financial and economic problems/Монографія / І.М. Пістунов ; М-во. освіти і науки України, Нац. гірн. у-нт. – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2017. – 242 

5.    Пістунов І.М. Корисні приклади оптимального вирішення реальних фінансово-економічних задач [Електронний ресурс]: Монографія. / І.М. Пістунов; Нац. гірн. ун–т. – Електрон. текст. дані. – Д.: НГУ, 2017. – 313 с. – Режим доступу: http://pistunovi.inf.ua/USEFUL_IIiCTYHOB.pdf (дата звернення: 17.02.2017). – Назва з екрана.

6.     Alexey Ponomarenko, Ihor Pistunov. Mechanism of motivation of labor at extraction sites of coal mines/Монографія / О.П.Пономаренко, І.М. Пістунов ; М-во. освіти і науки України, Нац. гірн. у-нт. – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing , 2017. – 201 c.

7.    Pistunov I. M. Integrated model of investment portfolio optimization/I. M.Pistunov, I. A.Bielkina // Економічний вісник НГУ – Дн.: Державний ВНЗ «НГУ», 2017. – № 2. – С. 81-85.

8.    Пістунов І.М. Економіко-математичний аналіз впливу іноземного інвестування в Україну на розвиток економіки/ І.М.Пістунов, М.Б.Колотило // Молодий вчений, – № 1 (53) січень, 2018 р. – С. 962-966.

9.        Pistunov I.M. Statistical and Wilson EOQ models conjunction for order quantity optimization/ I.M. Pistunov, I.A. Bielkina, O.Yu.Churikanova // Naukovyi Visnyk NHU – № 2, 2018 р. – Р. 163-168.

10.Пістунов І.М. Економіко-математичне моделювання ефективності рекламної діяльності/ І.М. Пістунов, І.В. Тищенко// Глобальні та національні проблеми економіки. – №22, 2018. – С. 489-493.

11.Пістунов І.М. Прогнозування інфляції в Україні на 2018 рік/ І.М. Пістунов, К.О. Удовицька// Глобальні та національні проблеми економіки. – №22, 2018. – С. 1058-1065.

12.Ihor Pistunov, Oksana Antonyk. Financial aspects of the health of contaminated environments/Монографія / І.М. Пістунов, О.П. Антонюк ; М-во. освіти і науки України, Нац. техн. у-нт "Дніпровська політехніка". – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 114 р.

13.Ihor Pistunov, Olena CVhurikanova. Optimization of the neural model of investment/Монографія / І.М. Пістунов, О.Ю. Чуріканова ; М-во. освіти і науки України, Нац. техн. у-нт "Дніпровська політехніка". – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 120 р.

14.Dmitry Rukhayevsky, Ihor Pistunov. Wage Management of Logistics/Монографія / Д.О. Ручаєвський, І.М. Пістунов; М-во. освіти і науки України, Нац. техн. у-нт "Дніпровська політехніка". – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019. – 119 р.

15.Пістунов І.М., Колотило М.Б. Управління виробництвом підприємства на базі виробничої функції Кобба-Дугласа / І.М.Пістунов, М.Б.Колотило// Сїхідна Європа: економіка, бізнес та управління. - 2019. - №3(20). Режим доступу до ресурсу: http://easterneurope-ebm.in.ua/index.php/2019

16.   Пістунов І.М., Удовицька К.О. Розроблення оптимізаційної моделі фінансової стікості ПАТ "ДМК" / І.М.Пістунов, К.О.Удовицька // Інфраструктура ринку. - 2019. - вип. 31. Режим доступу до ресурсу: http://www.market-infr.od.ua. - С. 808-814

17.    Тищенко І.В., Пістунов І.М. Оптимізація запасів підприємства за допомогою статистичного методу /І.В.Тищенко , І.М.Пістунов // Східна Європа: економіка, бізнес, управління. - 2019. - вип. 4(21). Режим доступу до ресурсу: http://www.easrernuerope-abm.in.ua. - С. 336-340

18.Пістунов І.М. Оптимізація витрат на закупівлю деталей для ремонту обладнання на заводі «КПД» корпорації «Біосфера» /І.М.Пістунов // Економічний вісник НГУ. - 2019. - вип. 2(66). - С. 151-159

19.Ihor Pistunov. Predicting the consequences of default/Монографія / Пістунов; М-во. освіти і науки України, Нац. техн. у-нт "Дніпровська політехніка". – Saarbrucken, Deutschland : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2020. – 85 р.

 

доц._Чуріканова_О.Ю.

Наукові інтереси: Регіональна економіка, електронна комерція, економіко-математичне моделювання

 ORCID: 0000-0002-9041-8368

Google scholar:

https://scholar.google.ru/citations?user=Wx7lZnoAAAAJ&hl=ru

  Наукові роботи:

1.         Чуріканова О.Ю.Економіко-математична модель визначення оптимальних цін для виробників сировини і переробних підприємств /  О.Ю.Чуріканова, М.А. Деміденко// Економічний вісник НГУ. - 2019. - №2, с. 144-150

2.         Churikanova O. Optimization management of investment for coal mines based on neural network  model/O. Churikanova, M. Lysenko//Management And Entrepreneurship: Trends Of Development, (3 (09), 33-51. 2019 Retrieved from https://management- journal.org.ua/index.php/journal/article/view/125

3.         Чуріканова О.Ю. Моделі підтримки прийняття рішень при торгівлі крипто валютою /  О.Ю.Чуріканова, М.А. Деміденко //Вісник Хмельницького національного університету. – 2019. - №2

4.         Чуріканова О.Ю. Экономико-математическая модель оптимизации маркетинговых кампаний в поисковых системах/ О.Ю.Чуріканова, М.А. Деміденко //Національна економіка, Інтелект ХХІ. - № 2. – 2019, с.27-30

5.         I.M.Pistunov, I.A.Bielkina, O.Yu.Churikanova,Integration of statistical model for optimum inventory and Wilson EOQ model// Naukovyi Visnyk NHU, 2018, No 2, 163-168рр. СКОПУС

6.         Чуріканова О.Ю. Загорулько К.А. Аналіз індикаторів сталого розвитку// Економіка та Держава. – 2017. - №2. – С. 56-55

7.         Чуріканова О.Ю. Загорулько К.А. Світовий досвід моделювання сталого розвитку регіонів//

8.         Чуріканова О.Ю. Загорулько К.А. Ефективна економіка. – 2017. - №2.  [Електроний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua

9.         Чуріканова О.Ю. Загорулько К.А. Підходи до моделювання сталого розвитку регіонів України// Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. - №1, 194-199с.

10.     Чуріканова О.Ю. Загорулько К.А. Оцінка взаємозв’язку параметрів сталого розвитку регіонів України// Вісник Хмельницького національного університету. – 2017. - №1, 194-199с.

11.     Чуріканова О.Ю. Алексеев М.А., Ус С.А. Обеспечение европейских стандартов обеспечения качества образования (ESG) как основа для повышения качества образования в Украине //Сборник научных трудов международной конференции «Современные инновационные технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта 2016». – Д.: НГУ, 2016. – с.560-566

12.     Чуріканова О.Ю., Полінський О.М.,Блкіна І.А.,Ширін А.Л.,Яковенко Т.Ю.Антонюк О.П.Implementation of complex protection against risk in machine-building enterprise’s innovation// Technology audit and production reserves/ - 2017/ - №2/4(34), 47-51с.

13.     Чуріканова О.Ю.,Пашкевич М.С. Знакова когнітивна карта науково-технічного розвитку регіону Актуальні проблеми економіки. – 2015. – 10(172). – С.244-249 СКОПУС

14.      Чуріканова О.Ю, Бєлкіна І.А. Застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів// Економічний часопис. – 2015. – 7-8(2). – С.53-57 СКОПУС

15.     Чуріканова О.Ю. Застосування когнітивного підходу до типологізації регіонів за рівнем промислового розвитку //Технологический аудит и резервы производства» . – 2015. –№ 1/7 (21). – С. 32-37

 


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт