Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Кочура Е.В..jpgКочура  Євген  Віталійович.
Завідувач кафедри, доктор технічних наук, професор 

ПІБ

Кочура Євген Віталійович

Нау ковий ступінь

Д.т.н .

Наукове звання

Професор

Посада

Професор

Освіта за  спеціальністю

Інженер електрик  за спеціальністю «Електропривод та автоматизація промислових установок»

Спеціальність  та тема дисертації

 05.13.07 - Автоматизація процесів керування .

Тема дисертації «Розвиток теорії управління гірничо-збагачувальними комплексами за економічними критеріями».

Підвищення  кваліфікації (місце,  організація , дати)

Кафедра «Комп’ютерні інформаційні технології» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад.  В.Лазаряна , м.  Дініпро . 2019р .

Дисципліни що викладає

ORCSD profile

0000-0003-0024-7436

Google  scholar

Контакти викладача,  е- mail

Kochura.Ye.V@nmu.one

Pistunov.jpg Пістунов Ігор Миколайович, доктор технічних наук, професор

ПІБ

Пістунов Ігор Миколайович

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Наукове звання

Професор

Посада

Професор

Освіта за спеціальністю

Автоматика та телемеханіка

Спеціальність та тема дисертації

Спеціальність 05.02.04 – “Тертя та  зношування в машинах”

Тема: «Моделі і методи оптимізації триботехнічних характеристик ковальсько-штампувального обладнання»

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

1) Кафедра «Комп’ютерні інформаційні технології» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна, м. Дініпро. 18.12.2017 р. по 18.06.2018 р.  відповідно до наказу від "18" грудня 2017 р., № 307-к.

2) Університет фінансів, бізнесу та підприємництва, м. Софія, Болгарія, 27.05.2019 по 26.08.2019

Сертифікат №BG/VUZF/510-2019.

 

Дисципліни що викладає

Економічна кібернетика

Моделювання економіки

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання  ризиків

Економічна математика

Інвестиційне проектування

Методи прийняття управлінських рішень

Криптовалюти

Інформаційний менеджмент

Економіко-математичні моделі і методи прийняття рішень

Моделі економічного зростання

Управління ризиками

ORCSD profile

httpd://orcid.org/0000-0002-9041-9368;

http://www.researcherid.com/rid/B-9873-2019

Google scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=kFYIlU0AAAAJ&hl=uk

Контакти викладача, е-mail

(067)568-30-52

Pistunovi@gmail.com

Pistunov.i.m@nmu.one

Демиденко М.А..jpg Демиденко Михайло Андрійович, заступник завідувача кафедри, кандидат технічних наук, доцент  

ПІБ

Демиденко Михайло Андрійович

Науковий ступінь

Канд. техн.наук

Наукове звання

доцент

Посада

доцент

Освіта за спеціальністю

диплом про вищу освіту з відзнакою Ч №587746, спеціальність –електронні обчислювальні машини; 

Спеціальність та тема дисертації

диплом кандидата наук ТН  № 057708, спеціальність 08.00.05 Економіка та управління народним господарством (Гірнича промисловість), Тема дисертації: «Організація оперативного управління гірничим виробництвом солерудника»

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

Пройшов стажування у Дніпровському національному університеті залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна з  18.12.2017 по 18.06.2018 

Дисципліни що викладає

1.     Системи підтримки прийняття рішень; 

2.     Управління проектами інформатизації; 

3.     Технології проектування та адміністрування БД і СД 

4.     Комп`ютерна графіка, дизайн, та мультимедіа; 

5.     Інформаційні системи і технології в туризмі 

6.     Системи прийняття рішень 

7.     ERP, CRM and DT-Systems 

8.     Інформаційні системи і технології 

9.     Методи прийняття управлінських рішень 

10.  Конкурентоспроможність підприємства 

11.  Організація виробництва 

12.  керував виконанням курсових та дипломних робіт студентів. 

 

ORCSD profile

0000-0001-6298-2079

Google scholar

https://scholar.google.ru/citations?user=zq2B1eEAAAAJ&hl=ru

Контакти викладача, е-mail

demidenko.m.a@nmu.one

IMG_0803.jpg
Чуріканова Олена Юріївна, кандидат економічних наук,  доцент 

ПІБ

Чуріканова Олена Юріївна

Науковий ступінь

к.е.н

Наукове звання

доцент

Посада

доцент

Освіта за спеціальністю

Спеціаліст в галузі економічної кібернетики

Спеціальність та тема дисертації

08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Тема дисертації : “ Оптиізація  розподілу інвестицій на вугільній шахті за їх видами”

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

Кафедра «Комп’ютерні інформаційні технології» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад.  В.Лазаряна , м.  Дініпро . 2019р .

Дисципліни що викладає

Електрона комерція, Інтернет маркетинг, Моделювання економічних систем, Інтернет  трейдинг , CRM, ERP  and  DT  Systems

ORCSD profile

Orcid  0000-0002-9041-8368

Google scholar

Контакти викладача, е- mail

Churikanova.o.yu@nmu.one

IMG_0880.jpg Антонюк Оксана Петрівна, кандидат економічних наук, доцент  

ПІБ

Антонюк Оксана Петрівна

Науковий ступінь

к.е.н .

Наукове звання

доцент

Посада

доцент

Освіта за спеціальністю

Спеціаліст з економіки підприємства

Магістр з математики

Спеціальність та тема дисертації

08.00.11 математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Тема дисертації : “ Прогнозування обсягу збитку та відшкодування від техногенного забруднення  навколишнього природного середови ща регіону”

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

Кафедра «Комп’ютерні інформаційні технології» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад.  В.Лазаряна , м.  Дініпро . 2019р .

Дисципліни що викладає

Вища математика, економічна статистика , електронна економіка, теорія  ймовірностей та математична статистика, мова програмування  Python .

ORCSD profile

Google scholar

Контакти викладача, е- mail

Antoniuk.o.p@nmu.one

IMG_0865.jpg
Кабаченко Дмитро Васильович  –  кандидат економічних наук, доцент 

ПІБ

Кабаченко Дмитро Васильович

Науковий ступінь

к.е.н .

Наукове звання

доцент

Посада

доцент

Освіта за спеціальністю

Національна гірнича академія України, 1998 р. Спеціальність  “ Економіка підприємства ” ,

к валіфікація -  економіст

Спеціальність та тема дисертації

08.00.04 - Економіка та управління підприємствами 

(за видами економічної діяльності)

«Удосконалення механізму діагностики техніко-економічного стану шахт при реструктуризації вугільної галузі»

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

1. Міжнародний інститут бізнесу. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 5688 – ПК,видане Фондом Державного майна України 09.12.2016 р. за напрямом:«Оцінка об'єктів у матеріальній формі». 

2. Міжнародний інститут бізнесу. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ЦМК № 3722 - ПК, видане Фондом Державного майна України 09.12.2016 р. за напрямом: «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальній власності».

3. LAssociation 1901 « SEPIKE »,  SEPIKE Academy (м .  ПуатьєФранція ) . Стажування за програмою «Проектні технології в сучасній бізнес-освіті» ,  сертифікат  IME 0766/2017 від 16.12.2017 р.

4. Міжнародний інститут бізнесу. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача МФ № 6307 – ПК, видане Фондом Державного майна України 07.12.2018 р. за напрямом: «Оцінка об'єктів у матеріальній формі». 

5. Міжнародний інститут бізнесу. Посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювача ЦМК № 3905 - ПК, видане Фондом Державного майна України 07.12.2018 р. за напрямом: «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об'єкти інтелектуальній власності».

6. Тренінговий центр  T - UPDAT Е, НТУ «Дніпровська політехніка». Навчання за програмою «Інтерактивні методи у викладанні», 07-08 лютого 2020 р., сертифікат № 36/2020.

Дисципліни що викладає

Оцінка вартості майна підприємства,  Потенціал і розвиток підприємства, Інноваційні моделі розвитку підприємства, Економічна діагностика,  тренінг-курс  Створення власного бізнесу

ORCSD profile

Orcid  0000-0001-6126-4809

Google scholar

Контакти викладача, е- mail

Kabachenko  D.V@nmu.one

IMG_0895.jpg
Ащеулова Олександра Миколаївна –  кандидат економічних наук,  доцент  

ПІБ

Ащеулова Олександра Миколаївна

Науковий ступінь

к.е.н

Наукове звання

Посада

доцент

Освіта за спеціальністю

 Національний гірничий університет, спеціальність «Економіка підприємства»;

кваліфікація – економіст

Спеціальність та тема дисертації

 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
тема дисертації 
«Формування внутрішніх економічних резервів вугледобувних підприємств»

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

Захист дисертації в 2018 р

Дисципліни що викладає

 Економіка інновацій, Ресурсне забезпечення підприємств, Мотивація праці, Планування і контроль на підприємстві

ORCSD profile

 0000-0002-8982-9725

Google scholar

Контакти викладача, е- mail

Denisenko Oxana


               

Денисенко Оксана Петрівна, старший викладач

ПІБ

Денисенко Оксана Петрівна

Науковий ступінь

Наукове звання

Посада

Старший викладач 

Освіта за спеціальністю

1992 Дніпропетровський національний університет за

спеціальністю «Економічна кібернетика»  кваліфікацію економіста-математика 

Спеціальність та тема дисертації

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

1) Кафедра «Комп’ютерні інформаційні технології» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В.Лазаряна , м.  Дініпро . 1 7 .12. 201 8  р. по 1 7 .06. 201 9  р.  відповідно до наказу від " 05 " грудня 201 8  р., № 30 6 . 

Дисципліни що викладає

Економічна кібернетика

Моделювання економіки

Обґрунтування господарських рішень і оцінювання  ризиків

Економічна математика

Економічна  статистика

Інвестиційне проектування

Методи прийняття управлінських рішень

Інформаційний менеджмент

Економіко-математичні моделі і методи прийняття рішень

Управління ризиками

ORCSD profile

https://orcid.org/0000-0002-3156-236X

Google scholar

Контакти викладача, е- mail

zazimko.jpg

ПІБ

Карагодіна  Аліна  Ігорівна декретна відпустка

Науковий ступінь

-

Наукове звання

-

Посада

асистент

Освіта за спеціальністю

Спеціаліст в галузі економічної кібернетики

Спеціальність та тема дисертації

-

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

-

Дисципліни що викладає

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика

Інформаційний менеджмент

Економічна математика

ORCSD profile

Orcid 0000-0001-5426-6808

 

Контакти викладача, е-mail

karahodina.a.i@nmu.one

Турчанинова
Турчанінова  Інна  Юріївна, асистент 


ПІБ

Турчанінова Інна Юріївна

Науковий ступінь

Наукове звання

Посада

асистент

Освіта за спеціальністю

Інженер-системотехнік за спеціальністю “Комп'ютеризовані системи управління і автоматики.”

Магістр за спеціальністю “Інформаційні системи в менеджменті”

Спеціальність та тема дисертації

Підвищення кваліфікації (місце, організація, дати)

 Кафедра «Комп’ютерні інформаційні технології» Дніпровського національного університету залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, м. Дніпро. 17.12. 2018 р. по 17.06. 2019 р.  відповідно до наказу від "05" грудня 2018 р., № 306.

Дисципліни що викладає

Вища математика

Теорія ймовірностей та математична статистика

Інформаційний менеджмент

Економічна математика

Економіко-математичні моделі і методи прийняття рішень

Інформаційні системи в економіці

Навчальна комп'ютерна практика

Економічна статистика

ORCSD profile

0000-0001-5055-5889

Google scholar

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=yEm-rSYAAAAJ

?user=yEm-rSYAAAAJ&hl=uk

Контакти викладача, е- mail

+380955516569

turchaninovaiu@gmail.com

Turchaninova.I.Yu@nmu.one

 
© 2006-2021 Інформація про сайт